Toán

Lớp 5 Xem tất cả

Công trừ nhân chia Phân số, số thập phân, chu vi, diện tích…

Xem tất cả

Lớp 4 Xem tất cả

Dấu hiệu chia hết, phân số, bài toán tỉ lệ, hình thoi, hình bình hành,…

Xem tất cả

Lớp 3 Xem tất cả

Phép nhân chia bảng từ 6 đến 10, đơn vị đo độ dài, khối lượng,…

Xem tất cả

Lớp 2 Xem tất cả

Cộng trừ có nhớ trong phạm vi 100, phép nhân chia bảng 2 đến 5, ….

Xem tất cả

Lớp 1 Xem tất cả

Cộng trừ trong phạm vi 10, cộng trừ không nhớ trong phạm vi 100, đồng hồ, …

Xem tất cả

Mầm Non Xem tất cả

Đếm đến 5, đếm đến 10, so sánh hai số, tách, gộp, thêm bớt…

Xem tất cả